Tẩy E-06

  • Gôm/tẩy sử dụng cho việc bôi xóa trên giấy và màng film.
  • Gôm/tẩy được bọc giấy bảo vệ bên ngoài nên hạn chế dơ khi sử dụng chưa hết.