Giẻ lau bảng

Liên hệ

với bề mặt nhung giúp lau sạch các loại mực viết bảng, không để lại dấu.