Băng dính đục 5cm 80 Yar

  • sử dụng rất phổ biến trong dán thùng
  • đóng gói sản phẩm
  • sử dung được lâu hơn